Acquiring companies and advancing advanced technologies

רכישת חברות וקידום טכנלוגיות מתקדמות

לאורך שנות פעילותה הקימה וירומטל חברות רבות פרי יוזמתה ובמסגרת פעילות זו קידמה טכנולוגיות רבות הן במסגרת החברות הבנות והן ישירות.

קידום הטכנולוגיות והחברות נעשה על ידנו באופן אקטיבי תוך מעורבות מלאה שלנו עם היזם או המפתח , החל משלב הפיתוח , דרך הגדרת המוצר והיעדים , ניהול אקטיבי מלא של החברה , פיתוח עסקי , מימון והשקעות וחדירה לשווקים בינלאומיים.

אנו גאים לציין שהרב המוחלט של החברות והטכנולוגיות בהם השקענו לא רק הצליחו אלה הפכו למובילות , רווחיות וחלקן נמכרו בהצלחה.
פעילות זו אף התגבשה לידי קרן טכנולוגיות אשר הקמנו – FUTURE GATE
אשר נוסדה על ידי וירומטל ביחד עם חברת CYBER STEP מאנגליה כקרן להשקעה בטכנולוגיות איכות סביבה מתקדמות.
עם הקמתה הייתה FUTURE GATE חלוצה בתחום קרנות ההון סיכון אשר התתמחו
באיכות הסביבה.

הקרן פעלה במודל השקעה ייחודי המשלב אחזקות בשיעור גבוה מאד בחברות הקרן יחד עם ניהול אקטיבי של החברות.


crane and susnet
companis and tech
Skip to content